Cennik

WYKAZ STAWEK OD 2015 - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

GMINA

120L NETTO

240L NETTO

1100L NETTO

MIASTO LIPNO BEZ SEGREGACJI

15,00

23,80

98,00

MIASTO LIPNO Z SEGREGACJĄ

7,50

11,90

49,00

KIKÓŁ, CHROSTKOWO, WIELGIE, BARTNICZKA, BRODNICA, BRZOZIE, GMINA LIPNO, ZBÓJNO, SKĘPE GMINA I MIASTO

20,40

30,00

84,00

WYKAZ STAWEK OD 2015 ROKU - KONTENERY

KP7

NETTO

DZIERŻAWA (brutto)

MIASTO LIPNO

326,73

100,00

GMINA LIPNO, KIKÓŁ, SKĘPE, CHROSTKOWO, WIELGIE

370,37

100,00

ZBÓJNO, BOBROWNIKI, DOBRZYŃ N. WISŁĄ, TŁUCHOWO, ROGOWO, FABIANKI, OSIEK, RADOMIN, BRZUZE, MIASTO I GMINA RYPIN, SKRWILNO, WĄPIELSK

416,67

100,00

BARTNICZKA, BRZOZIE, MIASTO I GMINA BRODNICA, GÓRZNO, ŚWIEDZIEBNIA

462,96

100,00

KP16

1300,00

200,00

KP34

2600,00

300,00

Opróżnianie osadników sanitarnych wywozu nieczystości płynnych na terenie Gminy Miasta Lipna

 

Ilość m3 - Cena brutto zł

3 m -75 zł

4 m -95 zł

5 m -115 zł

6 m -135 zł

7 m -155 zł

8 m -175 zł

- opróżnianie osadników sanitarnych wywozu nieczystości płynnych z terenu pozostałych      

   gmin doliczana opłata za dojazd

OPŁATA ZA DOJAZD

LIPNO

30 ZŁ

KIKÓŁ

SKĘPE

CHROSTKOWO

WIELGIE

ZBÓJNO

60 ZŁ

BOBROWNIKI

TŁUCHOWO

ROGOWO

FABIANKI

OSIEK

RADOMIN

BRZUZE

MIASTO RYPIN

GMINA RYPIN

SKRWILNO

WĄPIELSK

BARTNICZKA

80 ZŁ

BRZOZIE

MAISTO BRODNICA

GMINA BRODNICA

MIASTO GÓRZNO

GMINA GÓRZNO

ŚWIEDZIEBNIA

Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego ścieków 10,26 zł /m3 brutto przy ściekach spełniających parametry określone w umowie.

Oczyszczanie zbiornika przydomowej oczyszczalni 260 zł brutto + 3,50 zł netto za 1 km

 

Sprzedaż pojemników – ceny brutto

 

120/140 litrów – 100,00 zł

240 litrów140,00 zł

1100 litra655,33 zł

 

Opłata za wystawienie upomnienia - 6 zł

Stawki za omiot

STANDARD  I

Okres wiosna – lato – jesień – utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (dwa razy w tygodniu).

Oplata wynosi 1,80zł / m²+ 8% VAT

Okres zima – utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodni z panującymi warunkami atmosferycznymi.

    Opłata wynosi 2,40 zł / m²+ 8% VAT

STANDARD  II

Okres – wiosna – lato – jesień – utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości

(raz w tygodniu).

Oplata wynosi 0,94 zł / m² + 8% VAT

Okres -  zima – utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

        Opłata wynosi 1,20 zł./m²+ 8% VAT

STANDARD  III

Okres – wiosna -lato – jesień – utrzymanie w czystości chodnika poprzez zamiatanie, zgarnianie np. piasku, zbieranie zalegających nieczystości (raz na dwa tygodnie).

Opłata wynosi 0,47 zł / m² + 8% VAT

Okres – zima – utrzymanie w czystości chodnika w czasie opadów śniegu poprzez odśnieżanie, zgarnianie zalegającego śniegu, posypywanie mieszanką solną zgodnie z panującymi warunkami atmosferycznymi.

          Opłata wynosi 1,20 zł./ m² + 8% VAT

 

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę:


Cena za 1m³ dostarczonej wody

1. Gospodarstwa domowe , przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług - 3,24 zł brutto

Stawka opłaty abonamentowej / miesiąc - 4,00 zł brutto

 

Ceny i stawki opłat za odprowadzane ścieki:Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków

Grupa 1 - gospodarstwa domowe i poza przemysłowi  odbiorcy usług - 3,57 zł brutto

Grupa 2 - przemysłowi odbiorcy usług - 4,74 zł brutto

Stawka opłaty abonamentowej / miesiąc - 4,00 zł brutto

 

Ceny przyjęcia odpadów na RIPOK: (ceny netto) od 01.01.2018

 

Kod odpadu, nazwa

Cena zł/Mg

02 01 04 – Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

100

02 01 07 – Odpady z gospodarki leśnej

130

02 01 99 – Inne niewymienione odpady

190

02 01 03 – Odpadowa masa roślinna

130

02 01 06 – Odchody zwierzęce

190

02 01 83 – Odpady z upraw hydroponicznych

190

02 02 01 – Odpady z mycia i przygotowania surowców

190

02 02 03 – Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

130

02 02 04 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

115

02 03 01 – Szlamy z mycia, oczyszczania,obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

190

02 03 04 – Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa

130

02 03 05 – Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

115

02 03 80 – Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

130

02 03 81 – Odpady z produkcji pasz roślinnych

130

02 03 82 – Odpady tytoniowe

190

02 04 80 – Wysłodki

130

02 06 01 – Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa

130

02 06 80 – Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

190

02 07 01 – Odpady z mycia,oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

190

02 07 80 – Wytłoki,osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

190

03 01 01 – Odpady z kory i korka

 

115

03 01 05 – Trociny,wióry,ścinki,drewno,płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

190

03 01 81 – Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

190

03 03 01 – Odpady z kory i drewna

130

03 03 07 – Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

130

03 03 08 – Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

130

04 02 09 – Odpady materiałów złożonych (np.tkaniny impregnowane,elastomery,plastomery)

130

04 02 10 – Substancje organiczne z produktów naturalnych (np.tłuszcze, woski)

190

04 02 21 – Odpady z nieprzetworzonych włokien tekstylnych

190

04 02 22 – Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

190

07 02 13 – Odpady z tworzyw sztucznych

130

07 02 80 – Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

190

07 02 99 – Inne niewymienione odpady

190

08 03 18 – Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

190

10 01 01 – Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłaczeniem pyłów z kotłów w 10 01 04)

120

10 12 08 – Wybrakowane wyroby ceramiczne,cegły,kafle i ceramika budowlana

60

12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

130

15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

50

15 01 02 – Opakowania z tworzyw sztucznych

50

15 01 03 – Opakowania z drewna

50

15 01 04 – Opakowania z metali

50

15 01 05 – Opakowania wielomateriałowe

50

15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe

120

15 01 07 – Opakowania ze szkła

50

15 01 09 – Opakowania z tekstyliów

120

15 02 03 – Sorbenty,materiały filtracyjne,tkaniny do wycierania (np.szmaty,ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

130

16 01 03 – Zużyte opony

 

małe, osobowe

400

rolnicze, budowlane

700

16 01 19 – Tworzywa sztuczne

170

16 03 06 – Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

50

16 03 80 – Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

115

17 01 01 – Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórki i remontów

60

17 01 02 – Gruz ceglany

60

17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

60

17 01 07 – Odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

60

17 01 80 – Ex tynki

60

17 01 81 – Odpady z remontów i przebudowy dróg (ex nie zawierające asfaltu)

60

17 02 01 – Drewno

60

17 02 03 – Tworzywa sztuczne

115

17 03 80 – Odpadowa papa

230

17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

60

17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

60

17 05 08 – Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

60

17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy , remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 , 17 09 02 i 17 09 03

230

19 08 01 – Skratki

115

19 08 02 – Zawartość piaskowników

115

19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

125

19 09 01 – Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

125

19 12 01 – Papier i tektura

50

19 12 04 – Tworzywa sztuczne i guma

50

19 12 07 – Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

50

19 12 08 – Tekstylia

130

19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie)

10

19 12 10 – Odpady palne (paliwo alternatywne)

10

19 12 12 – Inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

340

20 01 01 – Papier i tektura

50

20 01 08 – Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

120

20 01 10 – Odzież

130

20 01 11 – Tekstylia

130

20 01 25 – Oleje i tłuszcze jadalne

230

20 01 32- Leki inne niż wymienione w 20 01 31

290

20 01 34- Baterie i akumulatory inne niż 20 01 33

50

20 01 36-zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 ,

50

20 01 38 – Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

50

20 01 39 – Tworzywa sztuczne

120

20 01 99 – Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

120

20 02 01 – Odpady ulegające biodegradacji

120

20 02 02 – Gleba i ziemia w tym kamienie

50

20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

340

20 03 02 – Odpady z targowisk

230

20 03 03 – Odpady z czyszczenia ulic i placów

230

20 03 04 – Szlamy ze zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości

125

20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe

240

 

 Zestawienie cen związanych z prowadzoną działalnością Działu Wod- Kan - ceny netto

 1. Wydanie warunków technicznych - 50 zł
  2  Włączenie przyłącza wodociągowego poprzez nawiertkę - 200 zł / roboty ziemne i materiał zapewnia klient/.
  3. Włączenie do sieci wodociągowej poprzez trójnik - 500 zł / roboty ziemne i materiał zapewnia klient/.
  4. Odbiór wodomierza, rejestracja plombowanie ,montaż nakładki do zdalnego odczytu - 210 zł
  5.Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego wykonanego przez użytkownika - 100 zł
  6. Odbiór techniczny  przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez użytkownika -  100 zł

7.Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego łącznie      - 150 zł

 1. Ponowne plombowanie wodomierza - 40 zł
  9. Demontaż wodomierza na życzenie klienta - 70 zł

10.Wymiana wodomierza na wniosek klienta wraz z plombowaniem - 80 zł + koszt materiałów

( w przypadku nieuzasadnionej reklamacji ).

11.Wymiana uszkodzonego z winy klienta wodomierza 80 zł + koszt materiałów

12.Montaż uszkodzonej przez klienta nakładki radiowej 70 zł + koszt materiałów

13.Zamknięcie dopływu wody lub wznowienie dopływu wody do posesji na życzenie

klienta 100 zł.

14.Przywrócenie dostawy wody po jej odcięciu z powodu nieregulowania należności – 250 zł.

15.Przyjęcie nieczystości płynnych do punktu zlewnego  8 zł/m3.

16 Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej dostosowanego do systemu zdalnego odczytu ( koszt obejmuje wodomierz DN 15lub DN 20, nakładka radiowa, robocizna)                                                                                    320 zl + koszt materiałów dodatkowych

 1. Wymiana  wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej z tradycyjnego na wodomierz przystosowany do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza tradycyjnego, montaż wodomierza przystosowany do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20 wraz z nakładką radiową)                                                                            280 zł

18 Wymiana  wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej przystosowanego do zdalnego odczytu ( koszt obejmuje demontaż wodomierza , montaż wodomierza przystosowany do zdalnego odczytu DN 15 lub DN 20, przeprogramowanie nakładki radiowej)                                                                             140 zł

19.Analizy ścieków wykonywane przez laboratorium PUK w Lipnie Sp. z o. o.

ChZT         -   45 zł

Azot ogólny          -   40 zł

Azot amonowy     –   30 zł

Fosfor ogólny       -  30 zł

pH                         -  10 zł

Zawiesina ogólna –  30 zł

Pobór prób           -  20 zł.

Stawki za wynajem środków transporu i sprzętu (tabela - ceny netto)

Nazwa sprzętu /środka transportu

Praca/1 godzinę

Postojowe/1 godzinę

Agregat prądotwórczy spalinowy

60 zł

20 zł

Młot do kucia elektryczny

70 zł

20 zł

Ubijak spalinowy

60 zł

20 zł

Piła spalinowa do nawierzchni

80 zł

20 zł

Agregat spalinowy elektryczny  + młot

100 zł

20 zł

Agregat hydrauliczny z osprzętem       ( młot do kucia, przecinarka, pompa)

80 zł

20 zł

Nazwa sprzętu /środka transportu

Praca/1 godzinę

Postojowe/1 godzinę

Dojazd za ” km”

Kosiarka samobieżna (traktor)

50 zł

   

Samochód samowyładowczy

100 zł

50 zł

3,00 zł/km

Ładowarka – ( min.1godzina)

120 zł

60 zł

 

Ciągnik URSUS

60 zł

30 zł

 

Ciągnik PRONAR

80 zł

40 zł

 

DT 75

150 zł

50 zł

 

Kosiarka

30 zł

   

Piła spalinowa

30 zł

   

Podkaszarka

30 zł

   

Zagęszczarka/ ubijak

60 zł

20 zł

 

Betoniarka

50 zł

   

Koparko-Ładowarka (min 1 godz.)

100 zł

50 zł

 

Samochód dostawczy – do 3,5 t

60 zł

30 zł

1,80 zł/km

Praca sprzętu DAF WUKO

Dotyczy prac wykonywanych w obrębie miasta Lipna w dni robocze w godz. 7 – 15.

Cena za czas pracy do 0,5 godz

100 zł

   

Praca sprzętu DAF WUKO -  praca powyżej  0,5godz.

Dotyczy prac wykonywanych w  dni robocze w godz. 7 – 15.

Cena za 1 godz.

180 zł

 

3,50 zł/km

Dotyczy usług wykonywanych poza obrębem miasta Lipna.

Praca sprzętu DAF WUKO - przy pracach trwających  powyżej  3 godz.

Dotyczy prac wykonywanych w  dni robocze w godz. 7 – 15.

Cena za 1 godz.

150 zł

 

3,50 zł/km

Dotyczy usług wykonywanych poza obrębem miasta Lipna

Praca sprzętu DAF WUKO .

Dotyczy prac wykonywanych w  dni robocze po godz. 15 oraz w dni wolne od pracy.

Minimalna stawka 1 godz.

Cena za 1 godz.

220 zł

 

3,50 zł/km

Dotyczy usług wykonywanych poza obrębem miasta Lipna

Zamiatarka Jonson

100 zł

30 zł

 

 USŁUGA ODŚNIEŻANIA - PŁUGOSOLARKA

250 zł 

 50 zł

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie © 2017. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.